116 North Range AVE, DENHAM SPRINGS, LA    --  (225) 665-8121

2023 Denham Springs City Council Meetings
116 N. Range Ave.
Denham Springs, LA 70726
6:00 p.m.


Tuesday, January 10               Monday, January 23
Tuesday, February 14              Monday, February 27
Tuesday, March 14                 Monday, March 27
Tuesday, April 11                 Monday, April 24
Tuesday, May 9                    Monday, May 22
Tuesday, June 13                  Monday, June 26
Tuesday, July 11                  Monday, July 24
Tuesday, August 8                 Monday, August 28
Tuesday, September 12             Monday, September 25
Tuesday, October 10               Monday, October 23
Tuesday, November 14              Monday, November 27
Tuesday, December 12
Tuesday, December 26

Schedule of Council Meetings